ภาพข่าว/กิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ระหว่าง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เครือเทางาม